Spring naar de inhoud
Home » Rommelmarkt

Rommelmarkt

Op zondag 24 september 2023 organiseert het picarrencomité opnieuw een rommelmarkt op de weide van de picarrenfeesten.
Deelname aan de rommelmarkt is gratis.

Inschrijven kan via rommelmarkt@picarrencomite.be of 0494/13 75 96 (Tim Cornil)

Reglement voor de openluchtrommelmarkt

Gratis deelname

Artikel 1: organisator van de rommelmarkt

Het bestuur van het picarrencomité organiseert de jaarlijkse Picarrenfeesten. Deze feesten gaan door tijdens het laatste weekend van september. Als onderdeel van dit gebeuren organiseert het comité een openlucht rommelmarkt en dit op zondag. Verder in dit reglement wordt dit bestuur ‘de marktleiding’ genoemd.

Artikel 2: Plaatsbepaling van de rommelmarkt

De rommelmarkt gaat door op het terrein waar de feesttent zich bevindt.

Artikel 3: dag en uur en sluiting van de rommelmarkt

De rommelmarkt gaat door op zondag 25 september 2022 van 13u. tot 18u.

Artikel 4: producten waarvan de verkoop verboden is

 1. Enkel persoonlijke bezittingen toebehorend aan de verkopers mogen verkocht worden.
 2. Het is verboden overschotten van voorraden van handelaars en/of ambachtslieden te verkopen.
 3. Het is verboden om dranken, voedingsmiddelen en tabakswaren te verkopen.
 4. Het is verboden te flyeren, te ronselen of enquêtes te houden.
 5. Het is verboden motorrijtuigen (auto’s, mobilhomes, moto’s, aanhangwagens, brommers enz.) te verkopen.
 6. Het is verboden (levende) dieren en pluimvee, natuurlijke huiden en pelzen te verkopen.
 7. Het is verboden om medisch materiaal, farmaceutische producten, optische (bril)artikelen met corrigerende werking, orthopedische toestellen, geneesmiddelen en/of geneeskrachtige planten te verkopen.
 8. Het is verboden om artikelen die niet stroken met de openbare zeden te verkopen.
 9. Het is verboden om een tombola of andere kansspelen te houden en kaarten te verkopen.
 10. Het is verboden om feest-, sein-, en ontploffend vuurwerk te verkopen.
 11. Alles wat bij wet verboden is, is eveneens verboden op deze rommelmarkten.

En verder:
De marktleiding is niet verantwoordelijk voor goederen verkocht tussen verkoper en klant. De marktleiding heeft op ieder ogenblik het recht van toezicht over en onderzoek van de te koop aangeboden goederen. De marktleiding kan autonoom beslissen of goederen al dan niet aangeboden mogen worden.

Artikel 5: Toegang tot de rommelmarkt

 1. Installatie: Op de dag van de markt mogen de exposanten vanaf 12u binnen met auto’s en aanhangwagens om te lossen en laden en is er de gelegenheid om uw stand klaar te zetten. Het terrein is wel onverhard dus bij slechte weersomstandigheden zullen er geen auto’s op het terrein toegelaten worden.
 2. Einde van de rommelmarkt: Bij het verlaten van de markt dient elke exposant maatregelen te nemen om zijn standplaats proper achter te laten.

Artikel 6: Voorwaarden voor deelname

 1. Elke persoon die zich inschrijft, doet dit in het kader van zijn privé-sfeer.
 2. Inschrijven is verplicht

Artikel 7: Voorwaarden voor de toewijzing v/d standplaatsen o/d rommelmarkt

 1. De toewijzing van een staanplaats is persoonlijk en onoverdraagbaar
 2. We garanderen een staanplaats van 6 meter breed.
 3. Het is verboden een standplaats in te nemen zonder inschrijving en/of toelating van de marktleiding.
 4. Bij inschrijving wordt een standplaatsnummer toegekend. Dit bezorgen wij U per e-mail samen met dit reglement.
 5. Het recht op de standplaats kan ingetrokken worden indien de betrokkene de goede gang van zaken verstoort en tegen het marktreglement handelt.

Artikel 8: inschrijving voor de rommelmarkt

 1. Inschrijven kan telefonisch bij Cornil Tim 0494/137596 of via mail rommelmarkt@picarrencomite.be. Uiterlijk tot en met vrijdag 22 september 2023.
 2. Bij inschrijving worden naam, telefoonnummer en e-mail adres gevraagd. Na inschrijving ontvangt men een e-mail met standnummer.

Artikel 9: Modaliteiten die dienen nageleefd op de dag van de markt

 1. Vanaf 12 u is er een permanentie georganiseerd . Om alles rustig te laten verlopen, wordt geen enkele exposant geduld voor 12u.
 2. Geen enkele staanplaats mag worden afgestaan of verkocht aan een derde.
 3. Elke staanplaats heeft een nummer (grondmarkering). De exposanten dienen deze markeringen na te leven om desgevallend de toegang mogelijk te maken voor een prioritair voertuig. Ook mogen zij de oppervlakte of de grenzen ervan niet wijzigen.

Artikel 10: Allerlei

 1. Alle betwistingen en onvoorziene gevallen in verband met de markt worden beslecht door de marktleiding.
 2. Het bestuur van het picarrencomité , met name de marktleiding, wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen, de vernieling, het verlies en de diefstal van voorwerpen van welke aard ook.
 3. Overtreders van dit marktreglement kunnen, door de marktleiding, onmiddellijk verwijderd worden van de markt. Indien nodig zal er een proces verbaal opgemaakt worden door de politie.
 4. Elke deelnemer kan het reglement lezen op de site www.picarrencomite.be
 5. De marktleiding behoudt zich het recht om het reglement te allen tijde te wijzigen
 6. De marktleiding kan elk moment de inschrijvingen stopzetten wanneer blijkt dat er plaatsgebrek zou optreden.

Deelname aan de markt BETEKENT tevens het akkoord met dit reglement